BANGKOK SCULPTURE CENTER

. . . .

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ แหล่งรวบรวมผลงานศิลปะอันล้ำค่ามากกว่า 200 ชิ้นงาน จัดแสดงบนชั้นลอยเหนือออฟฟิศโปร่งใส
ชิ้นงานที่จัดแสดงเป็นการรวบรวมงานตั้งแต่ยุคสมัยพุทธศิลป์อันเก่าแก่จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน รวมถึงห้องพระพุทธรูป
ที่มีการจัดแสดงพระพุทธรูปในยุคพุทธศิลป์ ราวศตวรรษที่ 16 จนถึงพระพุทธรูปสมัยรัชกาลที่ 9
โดยมีพระพุทธรูปที่จัดแสดง อาทิ พระพุทธเมตตาบารมี โดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์,
พระพุทธมหาบารมีนุภาพิสุทธิ์อนุตตรสังคายวิชัย โดย อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต,
พระพุทธรูปปางสมาธิ โดย อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทะนะผะลิน
และพระพุทธรูปอภัยมงคลสมังคี โดย อาจารย์ช่วง มูลพินิจ เป็นต้น