EN / TH
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อ วันที่
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ 13/8/2019
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO 31/7/2019
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 13/5/2019
แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 25/4/2019
ชี้แจงรายละเอียดการใช้สิทธิทางศาลคดีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) 9/4/2019
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท 27/3/2019
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 28/2/2019
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 14/12/2018
แจ้งวันหยุดทำการประจำปีพุทธศักราช 2562 6/12/2018
แจ้งวันหยุดทำการพิเศษของบริษัทฯ 6/12/2018