EN / TH
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบการเงินรวม
2558 2559 2560 2561
งบกำไรขาดทุน (หน่วย : พันบาท)        
รายได้จากการให้บริการ 1,357.65 1,199.65 1,362.24 1,449.10
รายได้รวม 1,365.91 1,404.29 1,376.44 1,458.25
ตันทุนการให้บริการ 1,068.01 998.02 1,043.27 1,100.53
กำไรขั้นต้น 289.64 201.64 318.96 348.74
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 210.01 205.90 205.21 211.08
ดอกเบี้ยจ่าย 34.44 27.99 25.40 24.28
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18.53 1.59 22.73 26.83
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 34.24 (32.04) 43.57 64.96
ฐานะทางการเงิน (หน่วย : พันบาท)         
สินทรัพย์รวม 1,172.55 1,180.55 1,180.34 1,156.92
หนี้สินรวม 730.91 725.74 712.84 656.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น 441.64 454.81 467.50 500.06
อัตราส่วนทางการเงิน         
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.33 16.81 23.41 24.07
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 6.47 0.78 9.39 10.13
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.52 (2.67) 3.20 4.48
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.75 (7.04) 9.32 12.99
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.14 (0.18) 0.14 0.21
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.62 0.61 0.72 0.76
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.66 1.60 1.52 1.31