EN / TH
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อ วันที่
แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ถูกยกเลิก 2/6/2020
กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 5/5/2020
การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 16/4/2020
การเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 16/4/2020
แจ้งเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท 7/4/2020
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท 31/3/2020
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 31/3/2020
แจ้งยกเลิกวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 23/3/2020
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2563 27/2/2020
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 29/11/2019